DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

STT

Teân thieát bÒ khaûo saùt - thieát keá

Soá löôïng

Chöùc naêng

Sôû Höõu

I

Thieát bò vaên phoøng

1

Maùy vi tính Intel Core i3, i5, i7

17

3.0Gh - 1000GB hard disk

Sôû höõu

2

Maùy vi tính AMD Phenom II X950

17

3.0Gh - 500GB hard disk

Sôû höõu

3

Maùy vi tính Intel Core2 Dou E7500

20

2.8Gh - 500GB hard disk

Sôû höõu

4

Maùy xaùch tay  i5, i7

 

16

1.6Gh - 20GB hard disk 

Sôû höõu

5

Maùy in - Laser HP 5200L printer

06

A3 size 

Sôû höõu

6

Maùy in - Laser HP 5200L printer

06

A3 size 

Sôû höõu

7

Maùy in - Laser HP 2055D printer

03

A4 size 

Sôû höõu

8

Maùy in – Canon Laser Shot LPB-1390, 1430 printer

03

 A3-A4 size

Sôû höõu

9

Scanner Epson GT – 12000

01

A3 size

Sôû höõu

10

Maùy in maøu - Color HP DesignJet 960 Ploter

01

A0 size

Sôû höõu

11

Maùy in HP Designjet P920PS 36 – CR335A

01

A0 size

Sôû höõu

12

Maùy quay phim, chuïp hình - Digital camera, movie camera

06

16.0 Mega pixel

Sôû höõu

13

Maùy chieáu Projector – Panasonic

02

 

Sôû höõu

14

Maùy huûy giaáy

01

 

Sôû höõu

15

Maùy photo – RICOH photocopier

03

 A3-A4 size

Sôû höõu

16

Maùy quay phim, chuïp hình – Digital camera, movie camera

08

10.0 Mega pixel

Sôû höõu

17

Maùy tính baûng Samsung N5100

06

 

Sôû höõu

18

Maùy phaùt ñieän Genegator DENYO 

01

 

Sôû höõu

II

Khaûo saùt ñòa hình

1

Maùy toaøn ñaïc ñieän töû - Total Station TOPCOM (GPT-721)

01

Accuracy 1”

Sôû höõu

2

Maùy toaøn ñaïc ñieän töû - Total Station PENTAX (R-323NX)

01

Accuracy 3”

Sôû höõu

3

Maùy toaøn ñaïc ñieän töû - Total Station

LEICA 1101

01

Accuracy 1”

Sôû höõu

4

Maùy toaøn ñaït ñieän töû  - LEICA TC 403

01

Accuracy 3”

Sôû höõu

5

Maùy toaøn ñaït ñieän töû  - LEICA TS06 pluss R500

01

Accuracy 3”

Sôû höõu

6

Maùy kinh vó - Electric theodolite PENTAX ETH – 305 

02

 

Sôû höõu

7

Maùy thuûy bình - Electric Leveling PENTAX AFL – 280  

04

 

Sôû höõu

8

Maùy thuûy bình - Leveling LEICA NA – 720

02

 

Sôû höõu

9

Maùy boä ñaøm - Handie-talkie KENWOOD

10

 

Sôû höõu

10

Maùy ñònh vò GPS caàm tay

02

 

Sôû höõu

III

Khaûo saùt ñòa chaát

1

Khoan maùy (xe khoan + maùy khoan):

XJ – 100                   

05

Thuûy löïc,khoan:

saâu 100 meùt.

Sôû höõu

2

Maùy caét caùnh – SHEAR TEST

02

Saâu 30 meùt.

Sôû höõu

3

Thieát bò caét caùnh hieän tröôøng – Model H-70 cuûa haõng Geonor (Na Uy)

01

 

 

4

Phoøng thí nghieäm LAS 664

01

167 chæ tieâu cô lyù + nöôùc, beâ toâng v.v…

Sôû höõu

5

Heä thoáng oáng maãu, thuøng maãu

150

Duøng laáy maãu nguyeân daïng vaø phaù huûy.

Sôû höõu

6

Maùy caét ñöôøng VX 270G + EV 2600N

01

Caét ñöôøng

Sôû höõu

7

Maùy phaùt ñieän 5Kw Samdi+HTA 1505

01

 

Sôû höõu

8

Maùy caét baèng ñieän

01

 

Sôû höõu

IV

Phöông tieän di chuyeån

1

Xe  Ford Everest

01

07 choã

Sôû höõu

2

Xe BMW

01

04 choã

Sôû höõu

3

Xe PEUGEOT 3008

01

05 choã

Sôû höõu


DANH MỤC PHẦN MỀM THIẾT KẾ

STT

Moät soá phaàn meàm

Soá löôïng

Chöùc naêng

1

Nova _ TDN version 4.01

04

Thieát keá ñöôøng

2

Plaxis 8.0

01

Thieát keá xöû lyù neàn

3

Slope/w version 5.14

01

Tính toaùn oån ñònh neàn

4

SoftDesk S8

01

Thieát keá san laáp, thieát keá tuyeán

5

Phaàn meàm tính toaùn keát caáu Caàu Midas/civil 2011-2013

01

Tính toaùn keát caáu

6

RM 2004

01

Tính toaùn keát caáu

7

Leap 5

01

Tính toaùn keát caáu

8

Phaàn meàn thieát keá moùng coïc Pile Pro-ver5

01

Tính toaùn keát caáu

9

Phaàn meàm döï toaùn xaây döïng cô baûn Hitosoft

02

Laäp döï toaùn xaây döïng, laäp hoà sô döï thaàu xaây laép

10

Phaàn meàm döï toaùn Baéc Nam

04

Laäp döï toaùn xaây döïng, laäp hoà sô döï thaàu xaây laép

11

Sap 8.0 ñeå tính toaùn keát caáu

01

Tính toaùn keát caáu

12

Phaàn meàm moâ phoûng giao thoâng VISSIM

01

Moâ phoûng giao thoâng

13

Phaàn meàm khaûo saùt thieát keá toång hôïp ANDDesign 2008

02

Khaûo saùt & thieát keá

14

Phaàn meàm vaên phoøng ñieän töø PORTALOFFICE 7

01

Quaûn lyù coâng vieäc, nhaân söï, taøi saûn, vaên baûn-hoà sô……

15

Phaàn meàm Power Rebar phieân baûn V8i naêm 2014

01

Phaàn meàm phaân tích, thieát keá keát caàu

16

Phaàn meàm keá toaùn MISA

01

Caùc nghieäp vuï keá toaùn

17

Caùc phaàn meàm thoâng duïng khaùc

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÁY MÓC - THIẾT BỊ
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_01.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_02.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_03.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_04.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_05.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_06.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_07.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_08.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_09.png
hinh-danh-muc-thiet-bi-vn_page_10.png

Đã xem: 8681 lần

Giới thiệu khác