55/2014/QH13- Luật bảo vệ môi trường 2014

Đăng lúc: 18/9/2015 19:05:00 (GMT+7) | Đã xem: 1532 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

50/2014/QH13 - Luật Xây dựng 2014

Đăng lúc: 18/9/2015 19:03:00 (GMT+7) | Đã xem: 1689 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

49/2014/QH13 - Luật đầu tư công 2014

Đăng lúc: 18/9/2015 19:01:00 (GMT+7) | Đã xem: 1636 | Phản hồi: 0

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Xem chi tiết

31/2013-QH13- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Đăng lúc: 18/9/2015 18:59:00 (GMT+7) | Đã xem: 1497 | Phản hồi: 0

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Xem chi tiết

43/2013/QH13 - Luật đấu thầu

Đăng lúc: 18/9/2015 18:54:00 (GMT+7) | Đã xem: 1681 | Phản hồi: 0

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 2. Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 3. Bãi bỏ Mục 1 Chương VI Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

Xem chi tiết

Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sử đổi bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Đăng lúc: 17/8/2012 14:43:00 (GMT+7) | Đã xem: 3529 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Đăng lúc: 17/8/2012 14:50:00 (GMT+7) | Đã xem: 3272 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật Đấu thầu 61/2005/QH11 của Quốc Hội ngày 29/11/2005

Đăng lúc: 28/5/2012 15:36:00 (GMT+7) | Đã xem: 3989 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội

Đăng lúc: 17/8/2012 15:14:00 (GMT+7) | Đã xem: 3130 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật Giao thông đường bộ 26/2001/QH10 và 23/2008/QH12

Đăng lúc: 17/8/2012 15:10:00 (GMT+7) | Đã xem: 4305 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật Đường sắt 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Đăng lúc: 17/8/2012 15:04:00 (GMT+7) | Đã xem: 3144 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội

Đăng lúc: 28/5/2012 16:28:00 (GMT+7) | Đã xem: 4483 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc Hội

Đăng lúc: 28/5/2012 16:27:00 (GMT+7) | Đã xem: 4408 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật Đầu tư

Đăng lúc: 28/5/2012 16:26:00 (GMT+7) | Đã xem: 3679 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Quyết định 17/2004/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 05/7/2004- Định mức dự toán bổ sung công tác Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông

Đăng lúc: 28/5/2012 16:21:00 (GMT+7) | Đã xem: 4441 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Đăng lúc: 28/5/2012 16:19:00 (GMT+7) | Đã xem: 4178 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Tp. HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

Đăng lúc: 28/5/2012 15:41:00 (GMT+7) | Đã xem: 3015 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hôi khóa XII, Kỳ họp thứ 3, số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Đăng lúc: 28/5/2012 15:34:00 (GMT+7) | Đã xem: 3992 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Quyết định 950/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ Xây dựng

Đăng lúc: 26/5/2012 12:35:00 (GMT+7) | Đã xem: 2952 | Phản hồi: 0

Quyết định 950/QĐ-BXD ngày 31/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quí 3 năm 2011.

Xem chi tiết

Quyết định 892/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 10/1/02011

Đăng lúc: 26/5/2012 12:33:00 (GMT+7) | Đã xem: 4065 | Phản hồi: 0

Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020.

Xem chi tiết